ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (19/06/2014 ) EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αγκίστρι: 19/6/2014

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2537

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.com.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγκιστρίου θα προχωρήσει στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου για το έτος 2014, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 189/25-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου και την υπ' αρ. 62778/51198/29-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου στους χώρους που επιλέχθηκαν, να προσέλθουν στο Δήμο από 23-6-2014 μέχρι και 30-6-2014, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους της Α΄ φάσης, που αναφέρονται παρακάτω. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της Α΄φάσης, που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει (με δημόσια κλήρωση αν ο αριθμός των δικαιούχων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγηθέντων αδειών) τους δικαιούχους των αδειών υπαίθριου εμπορίου, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν σε σχετικό πίνακα. 
Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης για την έκδοση της άδειας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το σύνολο των νέων αδειών που θα χορηγηθούν σύμφωνα με την υπ. αριθ. 189/25-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το στάσιμο εμπόριο είναι :

  1. Στη θέση «Μεγαλοχώρι» μία (1) θέση για πώληση κοσμημάτων


    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας.
2. Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών και συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων ή του Συλλόγου Πολυτέκνων-Τριτέκνων

3. Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής αγοράς.
Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
Α΄ ΦΑΣΗ
1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «είναι φυσικό πρόσωπο, είναι άνεργος, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της». 
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, έτους 2012.
3. Κάρτα ανεργίας.
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/2005 ,ήτοι: 
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται
σε πολεμικά γεγονότα 
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα 
με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται
από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο 
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
5. Βεβαίωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας.

Β΄ ΦΑΣΗ
Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται:
1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/1986(125Α),
2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, 
3. Δημοτική ενημερότητα.
4. Παράβολο 15,00 ευρώ /τμ από το Ταμείο του Δήμου

Σειρά προτίμησης δικαιούχων

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:
α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82),
δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.